1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

2. ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบ ปีงบประมาณ

    - ประกาศรายนามข้าราชการผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่๑/๒๕๖๒มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่๑/๒๕๖๒ 

3. ภาพถ่ายประกอบ 

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น