วิสัยทัศน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการปฐมภูมิ 

เพื่อประชาชนสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภายในปี พ.ศ. 2564

 

พันธกิจ

1.บริหารจัดการภายใต้หลักคุณธรรมและความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลที่ทันสมัย

2.จัดระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

3.สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


สถานการณ์โรคในช่องปาก

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์