1.ข้อมูลพื้นที่ฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน

1.1 ผู้บริหารของหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct)


สถานการณ์โรคในช่องปาก

Who's Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์